Disclaimer en privacy

Deze website is eigendom van KKV Brabo vzw.

Contactgegevens

KKV Brabo vzw
Maatschappelijke zetel: Prins Albertlei 1, 2930 Brasschaat

e-mail: info@antwerpdogshow.be

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Privacybeleid

KKV Brabo vzw is begaan met uw privacy en neemt de nodige voorzorgen om uw gegevens te beveiligen tegen misbruik. Daarom doen we al het mogelijke om uw privacy te respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van de inschrijvingen voor de activiteiten georganiseerd door KKV Brabo vzw worden gegevens verzameld (onder andere naam, woonplaats en adres, telefoonnummer en e-mailadres alsook gebruikersinfo over producten, diensten of activiteiten die door KKV Brabo vzw worden aangeboden en werden gebruikt door u). Persoonsgegevens die KKV Brabo vzw bekomt via e-mail, haar website, online formulieren, reguliere post, telefoon of fax kunnen worden opgenomen in de databanken van KKV Brabo vzw.

KKV Brabo vzw gebruikt deze gegevens om u op de hoogte te brengen van producten, activiteiten en diensten van KKV Brabo vzw. Opgeslagen gegevens kunnen worden gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover KKV Brabo vzw beschikt. Deze gegevens worden niet overgemaakt aan derden. Deze gegevens worden bijgehouden tot tien jaar na uw laatste inschrijving.

De meeste informatie op deze site is beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Toch is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor doeleinden die eigen zijn aan de werking en dienstverlening van KKV Brabo vzw.

U kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing-doeleinden. Daartoe richt u zich tot KKV Brabo vzw via info@antwerpdogshow.be

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan KKV Brabo vzw, Prins Albertlei 1, 2930 Brasschaat, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen deze gegevens te corrigeren, aan te vullen of niet verder te gebruiken.

KKV Brabo vzw verzamelt noch gebruikt informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij KKV Brabo vzw op voorhand uw toestemming hiervoor heeft verkregen.

Op onze website zijn links opgenomen naar andere websites. KKV Brabo vzw is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de desbetreffende websites.

Updates

KKV Brabo vzw behoudt het recht om zijn privacybeleid te wijzigen. Op deze webpagina vindt u altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website. Deze pagina is voor het laatste aangepast op 06 juli 2021.

 

Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, afbeeldingen, foto’s, data, product- en dienstnamen, teksten behoren toe aan KKV Brabo vzw en/of derde partijen. Deze zijn wettelijk beschermd. U erkent en aanvaardt dat de inhoud van www.antwerpdogshow.be enkel mag worden gebruikt mits de voorafgaande en schriftelijke toestemming van KKV Brabo vzw en mits bronvermelding. Dit omvat het kopiëren, verspreiden, verdelen, wijzigen, publiceren en verkopen van de inhoud van de website en/of delen ervan.

Het is verboden deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de website in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door een webbrowser.

Beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van de website kan te allen tijde worden aangepast, gewijzigd of aangevuld zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving. KV Brabo vzw kan geen garantie bieden voor de goede werking van de website of het al dan niet opnemen van informatie. Noch kan KKV Brabo vzw aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

KKV Brabo vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid of tekortkomingen in de gegevens op www.antwerpdogshow.be. Dit geldt zowel voor informatie die KKV Brabo vzw zelf op de website plaatst als voor informatie afkomstig van derden of gebruikers.

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op deze site geven geen recht op enige financiële of andere schadevergoeding. KV Brabo vzw mogelijke geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, schrijven en interpreteren van informatie.

De website www.antwerpdogshow.be bevat hyperlinks naar websites van derden of van zijn partners. Deze verwijzingen impliceren op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Noch kan KKV Brabo vzw aansprakelijk worden gesteld voor hun inhoud of voor eventuele schade door gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

nl_BE